УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ на “МУРГАШ 88” ООД
(уведомление за поверително третиране на личните данни)
до потребители и кандидати за работа

Ние, „МУРГАШ 88“ ООД, ЕИК 203012369, с. Гурмазово 2226, ул. „Гурмазовско шосе“ No 82, община Божурище, област София (Компанията ни), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Този документ се отнася до Вас, в качеството Ви на наш потребител, вкл. потребител на нашата интернет страница (уеб сайт) и/или кандидат за работа при нас.

А. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на ПОТРЕБИТЕЛИ на “МУРГАШ 88” ООД

Личните данни, източник и цели за които ги събираме и обработваме: С настоящата интернет страница Ви представяме информация за нас и нашата дейност. За да ви предоставим допълнителна информация за наши продукти, партньори и въобще информация извън оповестената на интернет сайта ни, за да отговорим на Ваши запитвания и коментари, за да отговорим на Ваша рекламация, за да Ви предоставим награда от проведена от нас игра и въобще за да бъдем в комуникация с Вас, е необходимо да съберем Ваши лични данни за да можем да Ви идентифицираме (при Ваше желание) и да отговорим на Вашите нужди, ако и доколкото ни е възможно. За постигане на посочените цели ние събираме информация за Вашите имена, ел. поща, телефон, в обем, който Вие ни предоставите. Така например, при осъществяване на контакт с нас чрез предвидената на сайта www.murgash.com контактна форма, Вие ни предоставяте лични данни според предвидените полета за попълване, като предоставянето на ел.поща (e-mail) е необходимо условие, за да Ви отговорим на запитването, а предоставянето на останалите лични данни е изцяло по Ваша преценка и желание. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за посочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Основания и период на обработване: В общия случай, ние обработваме Вашите данни на основание Вашето съгласие и ще съхраняваме данните Ви в срок до една година след получаването им, след което ще ги унищожим. В случаи, в които ни предоставяте Ваши данни във връзка с направена от Вас покупка на наша стока и/или отправяне на правни претенции към нас, ние ще обработваме Вашите данни на основание възникнало договорно отношение по придобиване на съответната стока, респ. на основание законовото ни задължение да отговорим на Ваше искане, респ. на основание легитимния ни интерес да се защитим пред компетентните власти, в срок до приключване на съответния случай, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субукта и/или от публичен орган във връзка с правоотношението (5 години в общия случай, освен ако закон не изисква друго).

“Бисквитки”. За да направим посещенията ви на нашата страница (уеб сайт) възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“ (Cookies) – това са файлове, изпращани от уеб сървър до браузър, за регистриране на дейностите Ви като потребител, докато разглеждате уеб сайта, приложенията и услугите му. Използването на бисквитки позволява Ваше персонализирано сърфиране в Интернет като потребител. Повече информация за „бисквитките“ и тяхното използване на нашия уеб сайт, можете да намерите в Условията ни за използване на бисквитки.

Със съгласието Ви да приемете условията за обработване на личните Ви данни съгласно това Уведомление за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас по горе цели.

Б. ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на КАНДИДАТИТЕ за РАБОТА в “МУРГАШ 88” ООД

Личните данни, които събираме и обработваме: в случай, че кандидатствате за работа при нас, е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена, възраст), образование (данни за придобити професионални познания и опит), трудов стаж и опит (данни за придобит трудов стаж и опи), данни за контакт (тел., ел.поща), други (по Ваша лична преценка).

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично и пряко или опосредено чрез интернет базирани платформи за търсене на работа, такива като www.jobs.bg, www.zaplata.bg, с които имаме сключен договор. Обикновено личните си данни ни предоставяте чрез автобиографии и/или молби за назначаване.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: преценка дали отговаряте на изискванията за съответна вакантна позиция и дали сте най-подходящият кандидат за нея. Предоставянето на Вашите лични данни съгласно посоченото в обявата за работа е задължително условие за участие в процедура за подбор. В случай че не ни предоставите някоя от изисканите категории лични данни, това може да ни попречи да анализираме Вашата кандидатура с оглед изискванията за съответната позиция, в резултат на което може да преценим, че не сте подходящ за нея. Ако сте ни предоставили повече лични данни, отколкото е посочено в обявата за работа, моля имайте предвид, че ние няма да обработваме тези категории лични данни извън тяхното съхранение като част от документите, които сте подали при кандидатстване. В случай че не кандидатствате по повод конкретна обява за работа, ние ще обработим личните Ви данни, които сте ни предоставили, само доколкото е необходимо за целите на текуща процедура по подбор.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: Вашето изрично съгласие, изразено пряко пред нас или опосредено чрез интернет базирани платформи за търсене на работа. Със съгласието Ви да приемете условията за обработване на личните Ви данни съгласно това Уведомление за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас по горе цели. В случай че кандидатствате за работа чрез интернет базирани платформи (като www.jobs.bg, www.zaplata.bg и др.), моля имайте предвид, че лицето, което оперира съответната платформа (уеб сайт), също е обработващ лични данни, доколкото ни предоставя достъп до съответната платформа за публикуване на обяви за работа. В случай че такова лице осъществява обработка на личните Ви данни извън нашето възлагане (за собствени цели), която е извън нашия контрол, това би означавало, че действа като самостоятелен администратор на лични данни. Такъв би бил случаят например, ако платформата позволява създаването на потребителски профили, които съществуват независимо от нашето възлагане и контрол. Препоръчваме Ви да проверите за допълнителна информация на съответния уеб сайт или да се обърнете директно към лицето, което го оперира, за да разберете допълнителни подробности и дали лицето обработва личните Ви данни, извън нашето възлагане и контрол.
Период на обработване: след провеждане на интервю с Вас или при неявяване от Ваша страна на уговорено интервю, но не по-късно от 3 месеца от получаване от нас, ние ще унищожим личните Ви данни и документите Ви за кандидатстване.

ОБЩО за всички обсъдени по-горе случаи на обработване на Ваши лични данни (А, Б):

Начин на съхраняване и опазване на личните Ви данни, които обработваме:
Ние ще обработваме личните Ви данни при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, педприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност, като охрана, ограничен достъп, системи за сигурност и др.; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; разработена е процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Ние ще обработваме (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:
да отправяте искания за потвърждаване дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването. За допълнителни копия, поискани от Вас, може да бъде наложена разумна такса с оглед нужните административните разходи;
да искате от нас коригиране на лични Ви данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални, а така също и попълването на Ваши лични данни, които са непълни;
да изискате от нас изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) без ненужно забавяне, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 17 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
да искате от нас ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случаи наред с други като установяване точността или причината за обработването на данните; ограниченото обработване на данните обикновено се свежда простото им съхраняване;
да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да бъдат прехвърлени на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други когато обработването е основано на съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор и се извършва по автоматизиран начин;
да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия; обработването е необходимо за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, включително профилиране на посочените основания;
да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и/или съответния национален закон.
В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (ако е приложимо); за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.
В случаи, когато съгласно това Уведомление за поверителност ние обработваме Ваши лични данни на основание Ваше съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изрично писмено изявление отправено до нас
Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на правата Ви като субекти на данни, като в случай, че желаете да отправите въпрос относно обработването на личните Ви данни, да упражните ваше право, да оттеглите Ваше съгласие или да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено чрез формата за контакт на настоящия сайт или по посочените данни за контакт с администратора на лични данни или ел.поща acc@murgash.com. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.
Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Споделяне на личните Ви данни с други организации или лица: Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Ние може да предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Получатели на вашите данни могат да бъдат също лица и органи с властнически правомощия, на които ще ги предоставяме в изпълнение на конкретни и ясни законови задължения. При извънредни обстоятелства, е възможно компанията ни да предостави личните данни на лице, което придобие нейната стопанска дейност и/или активи, или съответни части от тях; на друго лице, когато това се изисква по закон. Когато имаме намерение да предадем Ваши специални лични данни (ако сте ни предоставили такива) на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, като изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго.